Przyroda

 

Plan wynikowy klasa V 

 

Plan wynikowy klasa VI 

 

PSO  z przyrody kl. IV

 

PSO  z przyrody kl.V-VI

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

    Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o:

 

 • nową podstawę programową przedmiotu „przyroda” z dn.23 12.2008 r.
 • program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” wydawnictwa „Nowa Era” (kl. IV-VI)

 

     Przedmiotowy System Oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, które wynikają z programu nauczania oraz formułowania oceny. Dzięki PSO możemy uzyskać informację o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego postępach w nauce. Motywuje ucznia do pracy, uświadamiając mu braki w zakresie wiedzy oraz wdraża go do samokontroli.

Celem PSO jest więc:

ü      dostarczenie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielowi, poprzez ocenę wiadomości i umiejętności ucznia

ü      wykrywanie braków w wiedzy i umiejętnościach oraz pokazywanie sposobów ich likwidacji

ü      motywowanie ucznia do systematycznej pracy

Do zadań nauczyciela należy bieżące, śródroczne, końcoworoczne ocenianie i klasyfikowanie uczniów według skali przyjętej w szkole jak również warunki poprawiania oceny. Dla ucznia ocena powinna pełnić rolę wspierającą i motywującą.

Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności przedmiotowe oraz  ponadprzedmiotowe, postawy i wartości kształtowane w procesie dydaktycznym.

 

 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ

UCZNIÓW NA LEKCJACH RZYRODY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

I. Ocena ucznia powinna być oceną wspierającą w osiąganiu celów, motywującą ucznia do dalszej pracy i diagnozującą jego osiągnięcia.

 

           Ocenianiu podlegają:

ü      testy sprawdzające po każdym dziale materiału;

ü      obserwacja pracy uczniów na lekcji

ü      odpytywanie ustne

ü      dodatkowe prace (np. prezentacje, udział w projekcie, pomysłowe doświadczenia)

ü      krótkie prace pisemne (kartkówki, prace domowe);

ü      udział w konkursach przedmiotowych

 

 

 1. II.                  OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZYRODY

 

Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody;
 • posługuje się podstawowymi pojęciami przyrodniczymi
 • posiada przejawiający się w życiu codziennym pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego;

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:

 • zna podstawowe pojęcia przyrodnicze;
 • rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego;
 • posługuje się mapą, jako źródłem wiedzy przyrodniczej;
 • obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym, potrafi je opisać;

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody;
 • korzysta z różnych źródeł informacji takich jak: telewizja, Internet, czasopisma przyrodnicze, popularnonaukowe i inne;
 • dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka;
 • proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
 • ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym;
 • dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody posługując się terminologią przyrodniczą;

Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • projektuje doświadczenia i prezentuje je;
 • dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych   i działalności człowieka;
 • przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych w przyrodzie;
 • wyjaśnia je, rozwiązuje problemy;

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

 • wykracza swoją wiedzą poza podstawy programowe;
 • selekcjonuje wiedzę, interpretuje zjawiska, tworzy hipotezy;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, konkursach przedmiotowych, akcjach obejmujących przyrodę i pokrewne dziedziny;

 

III.                FORMY I METODY OCENIANIA

 

 • Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu.
 • Prace pisemne takie jak testy sprawdzające, są udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom w celu zapoznania się z uwagami sprawdzającego.
 • Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je poprawione w ciągu najpóźniej dwóch tygodni.
 •  Można zgłosić chęć poprawy sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż tydzień po oddaniu pracy przez nauczyciela.
 • Kartkówki nie podlegają poprawie
 • Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną może ją poprawiać (ocenę niedostateczną poprawia obowiązkowo) w terminie ustalonym z nauczycielem.
 • Uczeń, który wcześniej uzyskał ze sprawdzianu 2 lub 3, może w trakcie pisania sprawdzianu poprawkowego zrezygnować z oddania pracy. Jeśli go odda to każda ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika.
 • Oceny ze sprawdzianów mają najistotniejszy wpływ na ocenę półroczną i roczną.
 • W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym lub kartkówce ma on obowiązek napisania ich w terminach:
   - w przypadku jednodniowej nieobecności – podczas następnej lekcji
   - w przypadku nieobecności nie przekraczającej tygodnia – do 7 dni po powrocie do szkoły
   - przy dłuższych nieobecnościach – do 14 dni
 • Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową odpowiadającą poszczególnym ocenom:

100% punktów i punkty dodatkowe – celujący

100% – 91% – bardzo dobry

90% – 75% – dobry

74% – 51% – dostateczny

50% – 31% – dopuszczający

30% – 0% – niedostateczny

 • Dwa razy w semestrze (dla 3 godzin przyrody w tygodni) uczeń możne zgłosić, że nie jest przygotowany do zajęć (z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów)
 • Dodatkowe umowne oznaczenia:

„--” – uczeń nie jest przygotowany do lekcji

                  „uzbieranie” trzech  minusów skutkuje otrzymaniem oceny 1

 • Ocenie podlega także aktywność na lekcjach i prace domowe
 • Ocenę z bieżących tematów ( do 2-3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z krótkich kartkówek i odpowiedzi ustnych.
 • Można również uzyskać ocenę z dodatkowych zadań i prac długoterminowych (np. projektu edukacyjnego) przydzielanych przez nauczyciela oraz wyższą ocenę semestralną  z tytułu bardzo dobrych wyników  na konkursie przedmiotowym
 • Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego
 • Ocena jest jawna dla ucznia (wpisywana do dzienniczka), rodzice mają obowiązek na bieżąco sprawdzać dzienniczek i podpisywać każdą ocenę (o tej konieczności są informowani na początku roku szkolnego)
 • Oceny na koniec semestru nie są średnią ocen cząstkowych.
 • Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z prośbą o dodatkową pomoc. Jej forma ustalana jest na bieżąco, wspólnie z uczniem. Mogą to być:

-          dodatkowe konsultacje  (po uzgodnieniu z nauczycielem)

-          prace ułatwiające i przybliżające zrozumienie problemu

-          pomoc koleżeńska

-          ścisła współpraca z rodzicami

-          skierowanie ucznia do poradni pedagogiczno-psychologicznej

       Przy ocenianiu uwzględnia się zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Są one załączone do wymagań edukacyjnych  z przyrody.

  Zasady wystawiania ocen śródrocznych i  końcoworocznych oraz warunki ich poprawy są zawarte w szkolnym WSO.

  Stosowanena zajęciach z przyrody środki dydaktyczne, niezbędne w osiąganiu celów kształcenia to podręczniki, atlasy, mapy, filmy, książki o tematyce przyrodniczej, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, plansze programy komputerowe, przyrządy pomiarowe, modele, sprzęt laboratoryjny, odczynniki  i pozostałe wyposażenie pracowni przyrodniczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje