Matematyka

 
 
Matematyka
 
 
KLASA IV
 

          Wymagania programowe na poszczególne oceny

 

Kategorie celu zostały określone następująco:

·       dotyczące wiadomości

A – uczeń zna

B – uczeń rozumie

·       dotyczące przetwarzanie wiadomości

C – uczeń stosuje wiadomości w sytuacjach typowych

D – uczeń stosuje wiadomości w sytuacjach problemowych

 

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Działania na liczbach naturalnych

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba.

A

• Porównuje liczby naturalne – proste przypadki.

B

• Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100.

B

• Mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie tabliczki mnożenia.

B

• Mnoży i dzieli liczby przez 10, 100, 1000.

C

• Rozróżnia pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz.

A

 

• Zaznacza przy danej jednostce liczby na osi liczbowej.

B

• Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 1000 – proste przykłady.

B

• Zmienia kolejność składników w dodawaniu i czynników w mnożeniu, by ułatwić obliczenia.

C

• Mnoży liczby w przypadkach typu 40 • 30.

B

• Dzieli liczby w przypadkach typu 1200 : 60.

B

• Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.

C

 

• Stosuje w obliczeniach łączność i przemienność dodawania i mnożenia.

C

• Zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi.

B

• Zapisuje potęgi w postaci iloczynu – proste przypadki.

B

• Oblicza wartości potęg o podstawie i wykładniku naturalnym – proste przykłady.

C

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (dwa, trzy działania).

C

• Stosuje kalkulator w niektórych obliczeniach.

B

• Szacuje wyniki prostych obliczeń.

C

• Rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte w zakresie czterech działań.

C

 

• Wyjaśnia na przykładach różne sposoby wykonywania działań.

C

• Wyjaśnia na przykładach własności liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu oraz liczby 1 w mnożeniu i dzieleniu.

B

• Rozwiązuje elementarne równania z zastosowaniem rachunku pamięciowego i własności działań.

C

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują nawiasy.

C

• Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pamięciowych.

C

• Przedstawia rozwiązanie zadania w jednym zapisie.

C

 

 

 

• Wyznacza jednostkę osi liczbowej, gdy na osi zaznaczone są dwie niekolejne liczby naturalne.

C

• Wykrywa błędy w obliczeniach i szacuje wyniki.

D

 

• Wyjaśnia na przykładach związki między działaniami wzajemnie odwrotnymi.

B

• Stosuje szacowanie wyniku w zadaniach tekstowych otwartych i zamkniętych.

C

• Rozwiązuje zadania rozszerzonej odpowiedzi, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego z uwzględnieniem pytań.

D

 

 

 

 

   

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują potęgi.

D

• Układa i rozwiązuje zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego.

D

• Ocenia treść zadań, w których brak pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne.

D

• Układa drzewka do wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych i odwrotnie: zapisuje te wyrażenia w postaci drzewek.

 

 

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Figury geometryczne, cz. 1

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Rozróżnia odcinki, proste, półproste.

A

• Wskazuje i nazywa jednostki długości.

A

• Kreśli odcinki o podanej długości.

B

• Mierzy odcinki – proste przykłady.

A

• Wskazuje ramiona i wierzchołek kąta.

A

 

• Wyróżnia punkty należące i nienależące do prostej.

B

• Nazywa proste, półproste i odcinki.

B

• Rozpoznaje proste prostopadłe i równoległe.

B

• Kreśli odcinki, proste równoległe i prostopadłe na kratkowanym papierze.

B

• Mierzy i porównuje odcinki.

C

• Rozróżnia kąty ostre, proste i rozwarte.

C

• Kreśli kąty ostre, proste i rozwarte.

C

• Odczytuje i nazywa kąty.

B

• Mierzy kąty za pomocą kątomierza i kreśli kąty o danej mierze.

C

 

 

 

• Kreśli odcinki (proste) równoległe i prostopadłe za pomocą linijki i ekierki.

C

• Mierzy odcinki różnymi jednostkami długości i zapisuje ich długości.

C

• Podaje zależności między jednostkami długości. Przelicza jednostki – proste przypadki.

C

• Rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem miar i własności poznanych kątów.

C

 

• Definiuje kąt ostry, prosty i rozwarty.

D

• Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem jednostek długości i miar kątów.

D

• Rozpoznaje i rysuje kąt zerowy, półpełny i pełny.

C

 

• Kreśli i mierzy kąty większe od kąta półpełnego.

D

• Przelicza jednostki długości.

C

• Rozwiązuje zadania problemowe.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Rozszerzanie zakresu liczbowego

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Odczytuje liczby do 10 000 – proste przykłady.

A

• Odczytuje cyfry we wskazanych rzędach liczby.

A

• Pisze liczby o danych cyfrach we wskazanych rzędach – proste przypadki.

B

• Dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym – proste przykłady.

B

• Mnoży i dzieli przez liczby jednocyfrowe – proste przypadki.

B

• Zapisuje liczby znakami rzymskimi w nieskomplikowanych przypadkach.

B

• Rozróżnia podstawowe miary czasu.

A

 

• Czyta liczby do 100 000 zapisane w dziesiątkowym systemie pozycyjnym i pisze je słowami.

B

• Odczytuje duże liczby zaznaczone na osi liczbowej.

B

• Zaznacza na osi liczbowej liczby naturalne.

B

• Wykonuje dzielenie z resztą i sprawdza je za pomocą mnożenia- proste przykłady.

C

• Stosuje algorytmy działań pisemnych.

C

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych i pamięciowych.

C

• Rozwiązuje proste zadania, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego, z zastosowaniem działań pisemnych.

C

• Zapisuje daty, wieki, numery rozdziałów za pomocą znaków rzymskich.

C

• Posługuje się podstawowymi miarami czasu.

B

 

 

 

• Wyjaśnia znaczenia terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rzędy.

D

• Wyjaśnia sposoby pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

D

• Podejmuje próby szacowania wyników.

C

• Mnoży i dzieli przez liczby dwucyfrowe.

C

• Wykonuje sprawdzenie przeprowadzonych działań.

C

• Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych.

C

• Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem obliczeń pisemnych.

C

• Zapisuje liczby znakami rzymskimi. Czyta liczby zapisane znakami rzymskimi.

C

• Wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim.

B

• Zamienia jednostki miar czasu.

C

 

 

• Mnoży i dzieli przez liczby wielocyfrowe.

C

• Przedstawia rozwiązanie zadania w jednym zapisie.

C

• Ocenia, jaka może być reszta z dzielenia przez liczbę naturalną.

D

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem obliczeń pisemnych.

C

• Układa i rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych.

D

• Uzupełnia brakujące cyfry w działaniach wykonanych sposobem pisemnym.

D

• Stosuje zamiany miar czasu w zadaniach otwartych i zamkniętych.

D

 

• Rozwiązuje zadania problemowe.

 

 

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Figury geometryczne, cz. 2

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Rozpoznaje prostokąty.

A

• Wskazuje wierzchołki i boki prostokąta.

B

• Oblicza obwód prostokąta, którego długości boków wyrażone są tą samą jednostką.

B

• Kreśli okręgi o wskazanym promieniu.

B

 

• Kreśli prostokąty i kwadraty o podanych wymiarach.

C

• Kreśli przekątne prostokąta.

A

• Opisuje własności kwadratu i prostokąta.

C

• Porównuje boki prostokąta za pomocą cyrkla.

B

• Wskazuje punkty, należące bądź nienależące do okręgu i koła.

B

• Wskazuje środek, promień, średnicę, cięciwę w kole i okręgu.

B

• Wypełnia prostokąty kwadratami jednostkowymi.

B

• Podaje zależności między jednostkami pola – proste przypadki.

B

• Oblicza pole prostokąta, gdy dane są długości boków i wyrażone są jednakowymi jednostkami.

B

 

• Uzasadnia, że kwadrat jest prostokątem.

C

• Wyjaśnia pojecie pola jako liczby jednostkowych kwadratów wypełniających daną figurę.

B

• Oblicza obwód i pole prostokąta, gdy boki wyrażone są różnymi jednostkami.

C

• Oblicza bok kwadratu o danym obwodzie.

C

• Zamienia jednostki pola z większych na mniejsze.

C

• Podaje zależności między długością promienia i długością średnicy.

C

• Kreśli okrąg o danej średnicy.

C

 

• Kreśli kwadrat lub prostokąt o danej przekątnej.

C

• Oblicza pole kwadratu, gdy dany jest obwód.

D

• Oblicza pole lub obwód prostokąta, mając dane zależności między długościami boków.

C

• Oblicza długość boku prostokąta, mając dane pole i długość drugiego boku.

C

 

• Kreśli okrąg o danej cięciwie.

D

• Symboliczne oznacza okręgi i koła.

C

• Porównuje własności prostokąta i kwadratu.

D

• Zamienia jednostki powierzchni z mniejszych na większe i odwrotnie.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Skala i plan. Diagramy

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Kreśli odcinki i prostokąty w skali 1 : 1, 1 :2, 2: 1.

B

• Odpowiada na proste pytania dotyczące diagramów.

B

 

• Odróżnia zapis skali powiększającej od pomniejszającej.

A

• Kreśli odcinki, kwadraty i prostokąty w skali.

B

• Kreśli w skali okręgi o danej długości promienia lub średnicy.

B

• Odczytuje z mapy lub planu rzeczywiste odległości między miastami lub obiektami – proste przypadki.

B

• Podaje przykłady skali powiększającej lub pomniejszającej.

A

• Odczytuje dane z prostych diagramów obrazkowych lub słupkowych.

A

• Przedstawia dane na diagramach obrazkowych – proste przypadki.

C

 

• Przedstawia dane na diagramach obrazkowych lub słupkowych.

C

• Interpretuje dane z diagramów obrazkowych lub słupkowych.

C

• Oblicza rzeczywiste odległości z planu i mapy – proste przypadki.

C

• Wyznacza odległości na planie i mapie, znając rzeczywiste odległości – proste przypadki.

C

 

• Oblicza odległości między miastami w rzeczywistości, znając skalę i odległości na mapie.

D

• Zbiera dane i przedstawia je na diagramach obrazkowych lub słupkowych.

C

• Interpretuje diagramy. Samodzielnie układa pytania do diagramów.

C

 

• Wyznacza skalę dla danej pary figur.

C

• Rozwiązuje zadania złożone, w których wykorzystuje wiedzę o skali i planie.

D

• Interpretuje diagramy o podwyższonym stopniu trudności, układa do nich pytania.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Podzielność liczb naturalnych

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby – proste przypadki.

B

• Wymienia jednocyfrowe liczby pierwsze.

A

• Podaje przykłady liczb podzielnych przez 2 i 5.

B

 

• Wybiera z dowolnego zbioru dzielniki lub wielokrotności danej liczby- proste przypadki.

B

• Podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby.

B

• Podaje jednocyfrowe i dwucyfrowe przykłady liczb pierwszych.

A

• Rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone.

B

• Podaje przykłady liczb podzielnych przez 2, 5, 10, 100.

B

• Podaje przykłady liczb podzielnych przez 3 i 9.

C

• Wybiera z dowolnego zbioru liczby podzielne przez 3 i 9 – proste przypadki.

C

 

 

 

• Rozwiązuje zadania dotyczące dzielników i wielokrotności liczb.

C

• Wybiera liczby pierwsze i złożone ze zbioru liczb naturalnych.

B

• Uzasadnia, kiedy liczba jest podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9.

C

 

• Uzupełnia w zapisie liczby brakujące cyfry tak, aby otrzymana liczba była podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9.

D

• Ocenia, czy zdania dotyczące podzielności liczb są prawdziwe czy fałszywe.

D

 

• Wyróżnia liczby o złożonych warunkach podzielności, n p. przez 6, 15.

D

• Przy zdaniach fałszywych podaje kontrprzykład.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Ułamki zwykłe.

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Odczytuje ułamek z rysunku.

B

• Wskazuje liczniki mianownik ułamka zwykłego.

A

• Podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych.

A

• Porównuje ułamki, korzystając z ich ilustracji – proste przypadki.

A

• Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach – proste przypadki. Korzysta z ilustracji.

C

 

• Zapisuje ułamek jako część całości.

B

• Wyznacza ułamek prostokąta, koła, odcinka.

C

• Przedstawia iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka zwykłego i odwrotnie.

A

• Wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych.

B

• Podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych.

B

• Porównuje ułamki o jednakowych licznikach lub mianownikach.

B

• Zapisuje skalę pomniejszającą w postaci ułamka i odwrotnie.

C

• Zamienia ułamki niewłaściwe na liczbę mieszaną i odwrotnie.

C

• Zapisuje skalę powiększającą w postaci ułamka niewłaściwego i odwrotnie.

C

• Skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki.

B

• Odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej.

B

• Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach.

C

• Mnoży ułamki przez liczbę naturalną.

C

• Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem ułamków, korzystając z własności działań.

C

• Rozwiązuje proste zadania otwarte i zamknięte z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.

C

 

 

 

• Przedstawia na rysunku ułamek jako część całości.

C

• Zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając jednostkę.

C

• Porównuje ułamki, korzystając z odpowiednich reguł lub przedstawiając ułamek na osi liczbowej.

C

• Wyjaśnia zapis ułamka.

B

• Wyjaśnia zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie.

B

• Wyjaśnia, co to znaczy skrócić lub rozszerzyć ułamek zwykły.

B

• Objaśnia sposób dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach.

B

• Objaśnia sposób mnożenia ułamka przez liczbę naturalną.

B

• Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.

C

• Oblicza wartości wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe.

C

 

 

• Uzasadnia porównywanie ułamków za pomocą ilustracji lub na osi liczbowej.

D

• Stosuje poznane działania na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań.

D

• Oblicza w zadaniach ułamek z danej liczby.

D

 

• Rozwiązuje zadania problemowe.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Prostopadłościany

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Wyróżnia sześciany wśród innych prostopadłościanów.

B

• Wskazuje na modelu prostopadłościanu jego ściany, krawędzie, wierzchołki.

A

• Oblicza pole powierzchni sześcianu, mając daną jego siatkę.

C

 

• Wyróżnia prostopadłościany wśród zbioru innych brył.

B

 

 

 

 

• Podaje przykłady przedmiotów, które mają kształt prostopadłościanu.

A

• Rozróżnia siatki sześcianów i prostopadłościanów.

A

• Kreśli siatki sześcianów i prostopadłościanów o podanych wymiarach, wyrażonych w tych samych jednostkach długości.

C

• Kreśli siatki prostopadłościanów w skali – proste przypadki.

C

• Wskazuje na modelu lub siatce prostopadłościanu ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe.

C

• Oblicza pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu, mając dane wymiary, wyrażone jednakowymi jednostkami długości.

C

 

• Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem własności prostopadłościanu.

C

• Oblicza pole powierzchni prostopadłościanu, mając dane wymiary, wyrażone w różnych jednostkach długości.

C

• Rozwiązuje proste zadania praktyczne, w których występują jednostki długości, pola.

C

 

• Projektuje siatki sześcianów i prostopadłościanów o danych własnościach, np. z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.

D

• Rozwiązuje zadania i wykonuje obliczenia, w których występują różne jednostki długości lub pola.

D

• Projektuje siatki prostopadłościanów z wykorzystaniem skali.

B

 

• Rozwiązuje zadania problemowe, dotyczące własności prostopadłościanów.

D

• Rozwiązuje zadania problemowe, dotyczące obliczania pola prostopadłościanu.

 

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Ułamki dziesiętne

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Podaje przykłady ułamków dziesiętnych.

A

• Odczytuje i zapisuje ułamki w postaci dziesiętnej – proste przypadki.

B

• Zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego – proste przypadki.

B

• Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym i w pamięci – proste przykłady.

B

 

• Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej – proste przykłady.

A

• Wyszukuje ułamki dziesiętne w zbiorze danych liczb.

B

• Skraca i rozszerza ułamki dziesiętne – proste przypadki.

B

• Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym.

C

• Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.

C

• Porównuje ułamki dziesiętne.

C

• Zapisuje wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamków dziesiętnych i odwrotnie.

C

• Rozwiązuje metodą działań odwrotnych proste równania i zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.

C

 

 

 

• Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej.

B

• Podaje zasady pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.

C

• Podaje zasady mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.

B

• Rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte, w których występują ułamki dziesiętne.

C

• Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie.

C

• Skraca lub rozszerza ułamki dziesiętne do wskazanych rzędów.

C

 

 

• Rozwiązuje proste równania, w których występują ułamki dziesiętne.

C

• Porządkuje rosnąco lub malejąco ułamki dziesiętne.

D

• Oblicza wartości wyrażeń, zawierających kilka działań, nawiasy oraz ułamki dziesiętne.

D

 

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych.

D

 

• Wyznacza odpowiednią jednostkę na osi liczbowej i zaznacza na niej ułamki dziesiętne o mianownikach 100, 1000.

D

                                               
  
 

 

 
KLASA V 
 
 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

1.      Dodaje i odejmuje w pamięci liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiętnego.

2.      Mnoży i dzieli w pamięci liczb dwucyfrowych przez liczby jednocyfrowe.

3.      Rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe.

4.      Oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne.

5.      Zapisuje i odczytywanie liczb do miliarda.

6.      Dodaje i odejmuje liczby naturalne sposobem pisemnym.

7.      Mnoży i dzieli liczby naturalne sposobem pisemnym przez liczby jedno-

     i dwucyfrowe.

8.      Zna cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100.

9.      Rozkłada liczby złożone na czynniki pierwsze.

10.Porównuje ułamki o jednakowych mianownikach.

11.Skraca i rozszerza ułamki zwykłe – proste przykłady.

12.Sprowadza ułamki do wspólnego mianownika – proste przykłady.

13.Zamienia liczby mieszane na ułamek niewłaściwy i odwrotnie – proste przykłady.

14.Dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach – proste przykłady.

15.Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe
i liczby mieszane – proste przykłady.

16.Zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe i odwrotnie – proste przykłady.

17.Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne sposobem pisemnym.

18.Oblicza wartość prostych, jednodziałaniowych wyrażeń,
w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne.

19.Oblicza obwody i pola trójkątów, i czworokątów – proste przykłady.

20.Rysuje siatki prostopadłościanów.

21.Oblicza pola powierzchni i objętości prostopadłościanu.

22.Zapisuje ułamki w postaci nieskracalnej.

23.Porównuje ułamki.

24.Skraca i rozszerza ułamki zwykłe.

25.Sprowadza ułamki do wspólnego mianownika.

26.Zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i odwrotnie.

27.Zaznacza ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej.

28.Dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach.

29.Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe
i liczby mieszane.

30.Zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe i odwrotnie.

31.Zamienia ułamki zwykłe o mianownikach 2, 4, 5, 25 i tym podobne na ułamki dziesiętne.

32.Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne sposobem pisemnym.

33.Oblicza wartość prostych, jednodziałaniowych wyrażeń,
w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne.

34.Zamienia jednostki – przykłady typu 1cm = 0,01m, 35g = 0,035kg.

35.Porównuje liczby całkowite.

36.Zaznacza na osi liczbowej liczby całkowite i odczytuje współrzędne punktów.

37.Dodaje i odejmuje liczby całkowite.

38.Oblicza procent danej liczby.

39.Zamienia jednostki pola.

40.Oblicza miary kątów trójkątów gdy dane są miary dwóch kątów,
lub gdy dana jest miara jednego kąta w trójkącie równoramiennym.

41.Oblicza obwody i pola trójkątów, i czworokątów.

42.Rysuje siatki graniastosłupów prostych czworokątnych.

43.Oblicza objętości prostopadłościanu, zamienia jednostki objętości.

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE:

1.      Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne wielocyfrowe.

2.      Dodaje i odejmowanie w pamięci liczb dwucyfrowych
 z przekroczeniem progu dziesiętnego.

3.      Mnoży i dzieli w pamięci liczby dwucyfrowe przez liczby wielocyfrowe.

4.      Rozwiązuje i układa zadania tekstowe.

5.      Oblicza wartości  wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne.

6.      Zapisuje i odczytuje liczby do miliarda.

7.      Dodaje i odejmuje liczby naturalne sposobem pisemnym.

8.      Mnoży i dzieli liczby naturalne sposobem pisemnym przez liczby jedno-

      i dwucyfrowe.

9.      Zna cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100.

10.Rozkłada liczby złożone na czynniki pierwsze.

11.Zapisuje ułamki w postaci nieskracalnej.

12.Porównuje ułamki.

13.Skraca i rozszerza ułamki zwykłe.

14.Sprowadza ułamki do wspólnego mianownika.

15.Zamienia liczby mieszane na ułamek niewłaściwy i odwrotnie.

16.Zaznacza ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej.

17.Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne.

18.Dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach.

19.Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe i liczby mieszane.

20.Zamienia ułamki dziesiętne  na zwykłe i odwrotnie.

21.Zamienia ułamki zwykłe o mianownikach 2, 4, 5, 25 i tym podobne
na ułamki dziesiętne.

22.Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne sposobem pisemnym.

23.Oblicza wartości prostych, jednodziałaniowych wyrażeń,
w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne.

24.Zamienia jednostki – przykłady typu 1cm = 0,01m, 35g = 0,035kg.

25.Porównuje liczby całkowite.

26.Zaznacza na osi liczbowej liczby całkowite i odczytuje współrzędne punktów.

27.Dodaje i odejmuje liczby całkowite.

28.Oblicza procent danej liczby.

29.Zamienia jednostki pola.

30.Oblicza miary kątów trójkątów gdy dane są miary dwóch kątów,
lub gdy dana jest miara jednego kąta w trójkącie równoramiennym.

31.Oblicza obwody i pola trójkątów i czworokątów.

32.Rysuje siatki graniastosłupów prostych czworokątnych.

33.Oblicza objętość prostopadłościanu.

34.Zamienia jednostki objętości.

35.Oblicza wartości wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne.

36.Zaznacza na osi liczbowej liczby całkowite i odczytuje współrzędne punktów.

37.Oblicza długości boków lub wysokości trójkątów, gdy dane jest pole
i jedna z wysokości.

38.Rysuje siatki graniastosłupów prostych czworokątnych.

39.Rysuje siatki graniastosłupów prostych o podstawie trójkąta prostokątnego równoramiennego.

40.Oblicza objętości graniastosłupów.

41.Zapisuje liczby wymierne w postaci rozwinięcia dziesiętnego.

42.Zapisuje i odczytuje liczby do miliarda.

43.Buduje diagramy procentowe.

44.Oblicza liczby na podstawie danego procentu.

45.Oblicza, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba.

46.Buduje wyrażenia algebraiczne.

47.Rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań.

 

 
KLASA VI 
 

Ocena dopuszczająca.


Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:

·        Zapisuje i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne.

·        Porządkuje ułamki zwykłe i dziesiętne, umie zaznaczyć je na rysunku
lub na osi liczbowej.

·        Wykonuje pojedyncze działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

·        Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem pojedynczych działań na ułamkach.

·        Rozróżnia niektóre wielokąty (na podstawie rysunku).

·        Zna sumę miar kątów trójkąta i potrafi tę własność zastosować 
w zadaniach.

·        Obliczy obwód i pole kwadratu, prostokąta i trójkąta mając konkretne wymiary.

·        Wykonuje pojedyncze działania na liczbach wymiernych.

·        Rozpoznaje proste i płaszczyzny prostopadłe, proste i płaszczyzny równoległe.

·        Rozpoznaje graniastosłupy (z modelu i rysunku).

·        Potrafi obliczyć objętość sześcianu i prostopadłościanu o podanych wymiarach.


Ocena dostateczna.


Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:

·        Zapisuje i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne.

·        Porządkuje ułamki zwykłe i dziesiętne, umie zaznaczyć je na rysunku
lub na osi liczbowej.

·        Wykonuje pojedyncze działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

·        Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem pojedynczych działań na ułamkach.

·        Rozróżnia niektóre wielokąty (na podstawie rysunku).

·        Zna sumę miar kątów trójkąta i potrafi tę własność zastosować 
w zadaniach.

·        Obliczy obwód i pole kwadratu, prostokąta i trójkąta mając konkretne wymiary.

·        Wykonuje pojedyncze działania na liczbach wymiernych.

·        Rozpoznaje proste i płaszczyzny prostopadłe, proste i płaszczyzny równoległe.

·        Rozpoznaje graniastosłupy (z modelu i rysunku).

·        Potrafi obliczyć objętość sześcianu i prostopadłościanu o podanych wymiarach.

·        Umie podać przykłady potęgi.

·        Oblicza potęgę liczby wymiernej.

·        Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach i procentach.

·        Rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące działań na ułamkach.

·        Wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych i działania łączne
na ułamkach dziesiętnych.

·        Wykonuje pojedyncze działania na liczbach wymiernych.

·        Potrafi obliczyć procent liczby.

·        Odczytuje diagramy procentowe.

·        Odczytuje dane z tabel, diagramów i wykresów.

·        Oblicza wartość prostego wyrażenia algebraicznego.

·        Potrafi zbudować proste wyrażenie algebraiczne.

·        Odczytuje w układzie współrzędnych współrzędne punktu i zaznacza punkt o danych współrzędnych.

·        Umie zaznaczyć na osi liczbowej zbiór liczb spełniających nierówność typu x ³ 0, y < 0.

·        Potrafi zaokrąglać rozwinięcia dziesiętne do jednego i dwóch miejsc po przecinku.

·        Umie rozwiązać równania typu 2x – 5 = 3.

·        Potrafi określić podstawowe własności figur geometrycznych płaskich.

·        Obliczy obwód i pole dowolnego czworokąta mając konkretne wymiary.

·        Konstruuje trójkąt o danych bokach.

·        Konstruuje proste prostopadłe.

·        Potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinek i kąt na połowy.

·        Zna własności graniastosłupów.

·        Narysuje siatkę graniastosłupa o podstawie prostokątnej i trójkątnej.

 

Ocena dobra.

       Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

·        Zapisuje i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne.

·        Porządkuje ułamki zwykłe i dziesiętne, umie zaznaczyć je na rysunku
lub na osi liczbowej.

·        Wykonuje pojedyncze działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

·        Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem pojedynczych działań na ułamkach.

·        Rozróżnia niektóre wielokąty (na podstawie rysunku).

·        Zna sumę miar kątów trójkąta i potrafi tę własność zastosować 
w zadaniach.

·        Obliczy obwód i pole kwadratu, prostokąta i trójkąta mając konkretne wymiary.

·        Wykonuje pojedyncze działania na liczbach wymiernych.

·        Rozpoznaje proste i płaszczyzny prostopadłe, proste i płaszczyzny równoległe.

·        Rozpoznaje graniastosłupy (z modelu i rysunku).

·        Potrafi obliczyć objętość sześcianu i prostopadłościanu o podanych wymiarach.

·        Umie podać przykłady potęgi.

·        Oblicza potęgę liczby wymiernej.

·        Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach i procentach.

·        Rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące działań na ułamkach.

·        Wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych i działania łączne
na ułamkach dziesiętnych.

·        Wykonuje pojedyncze działania na liczbach wymiernych.

·        Potrafi obliczyć procent liczby.

·        Odczytuje diagramy procentowe.

·        Odczytuje dane z tabel, diagramów i wykresów.

·        Oblicza wartość prostego wyrażenia algebraicznego.

·        Potrafi zbudować proste wyrażenie algebraiczne.

·        Odczytuje w układzie współrzędnych współrzędne punktu i zaznacza punkt o danych współrzędnych.

·        Umie zaznaczyć na osi liczbowej zbiór liczb spełniających nierówność typu x ³ 0, y < 0.

·        Potrafi zaokrąglać rozwinięcia dziesiętne do jednego i dwóch miejsc po przecinku.

·        Umie rozwiązać równania typu 2x – 5 = 3.

·        Potrafi określić podstawowe własności figur geometrycznych płaskich.

·        Obliczy obwód i pole dowolnego czworokąta mając konkretne wymiary.

·        Konstruuje trójkąt o danych bokach.

·        Konstruuje proste prostopadłe.

·        Potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinek i kąt na połowy.

·        Zna własności graniastosłupów.

·        Narysuje siatkę graniastosłupa o podstawie prostokątnej i trójkątnej.

·        Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych na liczbach wymiernych
z zastosowaniem reguł kolejności działań.

·        Potrafi zastosować własności działań w celu łatwiejszego obliczenia wartości wyrażenia.

·        Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące porównań ilorazowych
i różnicowych.

·        Wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych (zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie).

·        Rozwiązuje samodzielnie typowe działania tekstowe z zastosowaniem ułamków zwykłych i dziesiętnych.

·        Wykonuje obliczenia procentowe i zadania tekstowe związane
z podwyżkami i obniżkami, itp.

·        Potrafi sklasyfikować czworokąty według ich własności.

·        Obliczy pole i obwód wielokątów dorysowując i mierząc brakujące odcinki figury (przy pomocy nauczyciela).

·        Umie porównywać liczby wymierne.

·        Rozumie pojęcie wartości bezwzględnej.

·        Klasyfikuje graniastosłupy na podstawie ich własności.

·        Rysuje siatki dowolnego graniastosłupa (także w skali).

·        Oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów na podstawie modelu i siatki.

·        Rozwiązuje równania typu 5 (x + 4) = 10.

·        Przekształca proste wyrażenia algebraiczne.

 

Ocena bardzo dobra.


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, gdy:

·        Zapisuje i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne.

·        Porządkuje ułamki zwykłe i dziesiętne, umie zaznaczyć je na rysunku
lub na osi liczbowej.

·        Wykonuje pojedyncze działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

·        Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem pojedynczych działań na ułamkach.

·        Rozróżnia niektóre wielokąty (na podstawie rysunku).

·        Zna sumę miar kątów trójkąta i potrafi tę własność zastosować 
w zadaniach.

·        Obliczy obwód i pole kwadratu, prostokąta i trójkąta mając konkretne wymiary.

·        Wykonuje pojedyncze działania na liczbach wymiernych.

·        Rozpoznaje proste i płaszczyzny prostopadłe, proste i płaszczyzny równoległe.

·        Rozpoznaje graniastosłupy (z modelu i rysunku).

·        Potrafi obliczyć objętość sześcianu i prostopadłościanu o podanych wymiarach.

·        Umie podać przykłady potęgi.

·        Oblicza potęgę liczby wymiernej.

·        Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach i procentach.

·        Rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące działań na ułamkach.

·        Wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych i działania łączne
na ułamkach dziesiętnych.

·        Wykonuje pojedyncze działania na liczbach wymiernych.

·        Potrafi obliczyć procent liczby.

·        Odczytuje diagramy procentowe.

·        Odczytuje dane z tabel, diagramów i wykresów.

·        Oblicza wartość prostego wyrażenia algebraicznego.

·        Potrafi zbudować proste wyrażenie algebraiczne.

·        Odczytuje w układzie współrzędnych współrzędne punktu i zaznacza punkt o danych współrzędnych.

·        Umie zaznaczyć na osi liczbowej zbiór liczb spełniających nierówność typu x ³ 0, y < 0.

·        Potrafi zaokrąglać rozwinięcia dziesiętne do jednego i dwóch miejsc po przecinku.

·        Umie rozwiązać równania typu 2x – 5 = 3.

·        Potrafi określić podstawowe własności figur geometrycznych płaskich.

·        Obliczy obwód i pole dowolnego czworokąta mając konkretne wymiary.

·        Konstruuje trójkąt o danych bokach.

·        Konstruuje proste prostopadłe.

·        Potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinek i kąt na połowy.

·        Zna własności graniastosłupów.

·        Narysuje siatkę graniastosłupa o podstawie prostokątnej i trójkątnej.

·        Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych na liczbach wymiernych
z zastosowaniem reguł kolejności działań.

·        Potrafi zastosować własności działań w celu łatwiejszego obliczenia wartości wyrażenia.

·        Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące porównań ilorazowych
i różnicowych.

·        Wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych (zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie).

·        Rozwiązuje samodzielnie typowe działania tekstowe z zastosowaniem ułamków zwykłych i dziesiętnych.

·        Wykonuje obliczenia procentowe i zadania tekstowe związane
z podwyżkami i obniżkami, itp.

·        Potrafi sklasyfikować czworokąty według ich własności.

·        Obliczy pole i obwód wielokątów dorysowując i mierząc brakujące odcinki figury (przy pomocy nauczyciela).

·        Umie porównywać liczby wymierne.

·        Rozumie pojęcie wartości bezwzględnej.

·        Klasyfikuje graniastosłupy na podstawie ich własności.

·        Rysuje siatki dowolnego graniastosłupa (także w skali).

·        Oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów na podstawie modelu i siatki.

·        Rozwiązuje równania typu 5 (x + 4) = 10.

·        Przekształca proste wyrażenia algebraiczne.

·        Rozwiązuje bez pomocy nauczyciela trudne zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach i procentach, potrafi zapisać rozwiązanie w postaci jak najmniejszej liczby działań.

·        Oblicza bezbłędnie wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne.

·        Potrafi zapisać liczbę wymierną w postaci rozwinięcia dziesiętnego.

·        Umie narysować i odczytuje diagramy procentowe.

·        Oblicza liczbę na podstawie jej procentu.

·        Oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.

·        Potrafi zbudować trudniejsze wyrażenie algebraiczne.

·        Rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań.

·        Konstruuje: proste równoległe, trójkąt o danym boku i dwóch katach, trójkąt o danych dwóch bokach i kącie między nimi, równoległobok
o danych bokach i danym kącie między bokami, niektóre kąty o zadanej mierze.

·        Potrafi wskazać osie symetrii figury.

·        Przeprowadzi klasyfikację trójkątów i czworokątów.

·        Samodzielnie rozwiązuje zadania na obliczenie pola i obwodu wielokątów.

·        Obliczy elementy figury mając jej pole czy obwód.

·        Obliczy pola powierzchni i objętość graniastosłupów na podstawie
ich rysunku.

·        Potrafi opisać ostrosłup i narysować jego siatkę.

·        Obliczy pole powierzchni ostrosłupa.

·        Rozwiązuje proste nierówności.

·        Potrafi przekształcać wyrażenia algebraiczne.

 

Ocena celująca.


Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:

·        Zapisuje i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne.

·        Porządkuje ułamki zwykłe i dziesiętne, umie zaznaczyć je na rysunku
lub na osi liczbowej.

·        Wykonuje pojedyncze działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

·        Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem pojedynczych działań na ułamkach.

·        Rozróżnia niektóre wielokąty (na podstawie rysunku).

·        Zna sumę miar kątów trójkąta i potrafi tę własność zastosować 
w zadaniach.

·        Obliczy obwód i pole kwadratu, prostokąta i trójkąta mając konkretne wymiary.

·        Wykonuje pojedyncze działania na liczbach wymiernych.

·        Rozpoznaje proste i płaszczyzny prostopadłe, proste i płaszczyzny równoległe.

·        Rozpoznaje graniastosłupy (z modelu i rysunku).

·        Potrafi obliczyć objętość sześcianu i prostopadłościanu o podanych wymiarach.

·        Umie podać przykłady potęgi.

·        Oblicza potęgę liczby wymiernej.

·        Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach i procentach.

·        Rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące działań na ułamkach.

·        Wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych i działania łączne
na ułamkach dziesiętnych.

·        Wykonuje pojedyncze działania na liczbach wymiernych.

·        Potrafi obliczyć procent liczby.

·        Odczytuje diagramy procentowe.

·        Odczytuje dane z tabel, diagramów i wykresów.

·        Oblicza wartość prostego wyrażenia algebraicznego.

·        Potrafi zbudować proste wyrażenie algebraiczne.

·        Odczytuje w układzie współrzędnych współrzędne punktu i zaznacza punkt o danych współrzędnych.

·        Umie zaznaczyć na osi liczbowej zbiór liczb spełniających nierówność typu x ³ 0, y < 0.

·        Potrafi zaokrąglać rozwinięcia dziesiętne do jednego i dwóch miejsc po przecinku.

·        Umie rozwiązać równania typu 2x – 5 = 3.

·        Potrafi określić podstawowe własności figur geometrycznych płaskich.

·        Obliczy obwód i pole dowolnego czworokąta mając konkretne wymiary.

·        Konstruuje trójkąt o danych bokach.

·        Konstruuje proste prostopadłe.

·        Potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinek i kąt na połowy.

·        Zna własności graniastosłupów.

·        Narysuje siatkę graniastosłupa o podstawie prostokątnej i trójkątnej.

·        Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych na liczbach wymiernych
z zastosowaniem reguł kolejności działań.

·        Potrafi zastosować własności działań w celu łatwiejszego obliczenia wartości wyrażenia.

·        Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące porównań ilorazowych
i różnicowych.

·        Wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych (zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie).

·        Rozwiązuje samodzielnie typowe działania tekstowe z zastosowaniem ułamków zwykłych i dziesiętnych.

·        Wykonuje obliczenia procentowe i zadania tekstowe związane
z podwyżkami i obniżkami, itp.

·        Potrafi sklasyfikować czworokąty według ich własności.

·        Obliczy pole i obwód wielokątów dorysowując i mierząc brakujące odcinki figury (przy pomocy nauczyciela).

·        Umie porównywać liczby wymierne.

·        Rozumie pojęcie wartości bezwzględnej.

·        Klasyfikuje graniastosłupy na podstawie ich własności.

·        Rysuje siatki dowolnego graniastosłupa (także w skali).

·        Oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów na podstawie modelu i siatki.

·        Przekształca proste wyrażenia algebraiczne.

·        Rozwiązuje bez pomocy nauczyciela trudne zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach i procentach, potrafi zapisać rozwiązanie w postaci jak najmniejszej liczby działań.

·        Oblicza bezbłędnie wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne.

·        Potrafi zapisać liczbę wymierną w postaci rozwinięcia dziesiętnego.

·        Umie narysować i odczytuje diagramy procentowe.

·        Oblicza liczbę na podstawie jej procentu.

·        Oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.

·        Potrafi zbudować trudniejsze wyrażenie algebraiczne.

·        Rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań.

·        Konstruuje: proste równoległe, trójkąt o danym boku i dwóch katach, trójkąt o danych dwóch bokach i kącie między nimi, równoległobok
o danych bokach i danym kącie między bokami, niektóre kąty o zadanej mierze.

·        Potrafi wskazać osie symetrii figury.

·        Przeprowadzi klasyfikację trójkątów i czworokątów.

·        Samodzielnie rozwiązuje zadania na obliczenie pola i obwodu wielokątów.

·        Obliczy elementy figury mając jej pole czy obwód.

·        Obliczy pola powierzchni i objętość graniastosłupów na podstawie
ich rysunku.

·        Potrafi opisać ostrosłup i narysować jego siatkę.

·        Obliczy pole powierzchni ostrosłupa.

·        Rozwiązuje proste nierówności.

·        Potrafi przekształcać wyrażenia algebraiczne.

·        Uczeń proponuje nietypowe rozwiązania problemu czy zadania tekstowego.

·        Rozwiązuje zadania wykraczające poza program klasy szóstej (np. która podwyżka jest większa: najpierw o 20%, później o 25%, czy od razu
o 45%).

·        Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi wnioskować
i uogólniać, (np.: mając wzór na pole jednej figury potrafi „wyprowadzić” wzór na pole drugiej figury), rozwiązuje tzw. Zadania otwarte (na danych ogólnych).

·        Rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną na liczbach całkowitych.

·        Potrafi rozróżnić graniastosłupy narysowane w tzw. pozycji nieuprzywilejowanej, umie „czytać” przekroje brył (np. który
z przekrojów ma większe pole, jaki wielokąt jest w przekroju).

·        Oblicza pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia z liczb wymiernych.

·        Zaznacza w układzie współrzędnych zbiór punktów, w którym jedna ze współrzędnych spełnia warunek, np. x = 2, x > 1, y = -2, y < 0.