Historia i społeczeństwo

 

 

WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z HISTORII

Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji                              Klasy IV- VI.

   Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

1.      Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r.

2.       Program nauczania  ,,Historia wokół nas” dla kl.IV - VI szkoły podstawowej,   (434/1/2012) wydawnictwo WSiP.

3.      Wewnątrzszkolny System Oceniania

4.       Podstawa programowa.

 

 Przedmiotem oceniania są:

-   wiadomości (wiedza przedmiotowa),

-   umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

    wyciągania z nich wniosków),

-   postawa ucznia i jego aktywność oraz dyscyplina pracy.

 

Cele ogólne oceniania:

-   rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

     wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,

-   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

-   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go do

    dalszej pracy,

-   dostarczenie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych

    uzdolnieniach ucznia,

-   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

    wychowawczej,

-   dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania,

     prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

 

Formy aktywności podlegające ocenie:

 • Odpowiedzi ustne - co najmniej 1 w każdym semestrze, np. swobodna dłuższa wypowiedź na

       określony temat w oparciu o pojęcia, daty i fakty historyczne.

Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu

Wypowiedzi pisemne:

            - kartkówki ( 10 - 15 min. ) obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji,

               mogą być niezapowiedziane ( mają rangę odpowiedzi ustnej).

            - sprawdziany podsumowujące poszczególne działy, poprzedzone są lekcją

               powtórzeniową z podaniem zakresu materiału. Zapowiedziane z co najmniej

               tygodniowym wyprzedzeniem.

       Wkład pracy w przyswajanie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi, praca 

             w grupach, udział w dyskusji).

             Oceniane są za pomocą plusów zapisanych w dzienniku.

             Uczeń otrzyma ocenę bardo dobrą, gdy zgromadzi 3 plusy. W przypadku wykonania 3 zadań

             dodatkowych otrzymuje ocenę  celującą.

        Umiejętności doskonalone w domu- praca domowa: ocenie podlegają: pomysłowość 

            rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji (w przypadku prac

            ustnych), zgodność z poziomem wymagań i oceniane są w skali  b. dobry- dobry-

            dostateczny- dopuszczający. Za brak zadania lub przygotowania do lekcji uczeń otrzymuje

            minus, trzy minusy to ocena niedostateczna.

            W przypadku zatajenia braku pracy domowej uczeń otrzymuje  ocenę niedostateczną.

       Samodzielnie opracowane prace dodatkowe oparte na innych źródłach niż podręcznik

            ( plansze, rysunki, referaty, gazetki itp.) oceniane są celujący- b. dobry- dobry lub za

            pomocą  plusów).

       Aktywność pozalekcyjna udział w konkursach - ocena celująca.

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:

 

 1. Osiągnięcia ucznia są notowane w dzienniku.

Oznaczenia:

Praca pisemna-sprawdzian- S

Odpowiedź ustna - O

Praca kontrolna- kartkówka- K

Praca domowa- PD

Aktywność- A

 1. Uczeń jest poinformowany o ocenie w chwili jej wystawienia.

 

        3.   W ocenianiu stosuje się następującą skalę:

                 6 - celujący

                 5 - bardzo dobry

                 4 - dobry

                 3 - dostateczny

                 2 - dopuszczający

                 1 – niedostateczny

      4.   Oceny cząstkowe w dzienniku wyrażane są cyfrą w skali 1-6. W ciągu semestru przy

            jednej godzinie tygodniowo- uczeń powinien uzyskać przynajmniej dwie oceny,

            w przypadku dwóch godzin tygodniowo minimum cztery oceny.

 1. Ocena klasyfikacyjna wyrażona jest słownie wg skali: celujący,  b. dobry, dobry,

 

dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Jeżeli uczeń często opuszcza zajęcia

z przyczyn losowych liczba ocen może być mniejsza.

 1. Każdej ocenie towarzyszy komentarz ustny  wskazujący mocne i słabe strony jego pracy.

 

Kryteria ocen:

Wypowiedzi ustne

Oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, stosowanie terminologii historycznej, zgodność z poziomem wymagań, umiejętność ilustrowania wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy naukowych (mapy, tablice graficzne) itp.

 •  
  • celujący - odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, posiada wiedzę i zainteresowania znacznie wykraczające poza obowiązujący program nauczania, prezentuje  własne przemyślenia i oceny, łączy wiadomości z różnych źródeł wiedzy;
  • bardzo dobry - odpowiedź jest trafna i wyczerpująca, zgodna z tematem, łączy fakty i wydarzenia w oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć historycznych, stosuje chronologię i hierarchię treści w oparciu biegłą umiejętność posługiwania się osią czasu - porównuje, wyjaśnia, wyciąga wnioski i dostrzega związki przyczynowo skutkowe, biegle posługuje się mapą, umiejętnie analizuje teksty źródłowe, posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, idei, kultury materialnej i duchowej oraz problemów społecznych i gospodarczo- politycznych;
  • dobry - odpowiedź zasadniczo samodzielna, ale nie wyczerpująca w pełni dane  zagadnienie, zawiera większość wymaganych treści, wykazuje dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych oraz potrafi je wyjaśnić i ocenić, dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów, zna daty i potrafi je nanieść na oś czasu, potrafi posługiwać się mapą,  bierze udział w dyskusji- uzasadnia swoje racje w sposób komunikatywny;
  • dostateczny - odpowiedź odbywa się przy pomocy nauczyciela, uczeń zna ważniejsze fakty, daty, pojęcia i postacie historyczne jednak nie zawsze potrafi je prawidłowo zinterpretować, określa wiek wydarzenia, potrafi odczytać oś czasu, raczej rzadko korzysta z mapy;
  • dopuszczający – wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych, jednak niezbyt precyzyjnie udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, podstawowe fakty historyczne wyjaśnia z pomocą nauczyciela oraz w oparciu o podręcznik i materiały ilustracyjne;
  • niedostateczny - nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadanych przez nauczyciela nawet o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, posiada bardzo duże braki w wiadomościach koniecznych.

Prace pisemne

   W przypadku wypowiedzi pisemnych tzw. sprawdzianów przyjmuje się następującą skalę    według kryteriów:

Procentowa ilość punktów

ocena

0-29%

Niedostateczny

30-49%

Dopuszczający

50-74%

Dostateczny

75- 89%

Dobry

90- 100%

Bardzo dobry

Powyżej 100%

Celujący

 

 1. Nauczyciel oddaje sprawdziany w terminie dwóch tygodni.
 2. Sprawdziany, z których uczeń otrzymał ocena niedostateczną lub dopuszczającą uczeń ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. Ten sam sprawdzian można poprawiać tylko raz.
 3. Uczeń nieobecny  ma obowiązek napisania sprawdzianu lub zaliczenia go w formie odpowiedzi ustnej (sposób zaliczenia określa nauczyciel) w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły.

 

Zadawanie i ocena prac domowych

 

Celem zadawania prac domowych jest rozwijanie zainteresowań ucznia, motywacja do nauki,  organizacja i planowanie samo uczenia się .

 

 • Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych.
 • Nauczyciel określa zasady wykonania zadania - sposób, termin
 • Uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu wykonania zadania
 • Nauczyciel dostosowuje termin realizacji zadania do stopnia jego trudności
 • Za wykonane zadanie uczeń może otrzymać ocenę lub „+”(w zależności od stopnia trudności zadania lub sposobu jego wykonania).
 • Postawienie „parafki” przy wykonanym zadaniu oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości merytorycznej.
 • Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą oceny niedostatecznej lub „ –  ”(jeżeli uczeń zgłosił wcześniej brak zadania nauczycielowi)
 • Uczeń ma możliwość poprawy oceny po wykonaniu zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 • Ocenianie prac następuje zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy.

 

SPOSÓB USTALANIA OCENY

SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ

Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcowo - rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności:

 • sprawdziany
 • odpowiedzi ustne i kartkówki,
 • aktywność na zajęciach,
 • aktywność pozalekcyjna,
 • prace domowe i prace długoterminowe itp.
 • posługiwanie się pomocami naukowymi (oś czasu, mapy, atlasy, słowniki itp.)
 • prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,

Klasyfikacji semestralnej i końcowo rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych przy czym większe znaczenie ma ocena ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny mają charakter wspomagający!

 

v      W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe ( uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel obniżył wymagania edukacyjne w porozumieniu z jego rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz nauczycielem wychowawcą!

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował treści koniecznych,

- ma bardzo poważne braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach,

  uniemożliwiające mu dalszą naukę,

- nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem,

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,

- notorycznie nie odrabia pracy domowej.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych,

- ma duże braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je

   nadrobić,

- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,

- przejawia gotowość i chęć do przyjmowania nowych wiadomości i współpracy z

   nauczycielem.

- stara się prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń,

- stara się czytać zagadnienia zawarte w podręczniku i wyróżnia fakty najistotniejsze,

- raczej odrabia zadania domowe;

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował treści przewidziane w programie nauczania na poziomie podstawowym,

- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o podstawowym stopniu trudności i niewielkim

  stopniu złożoności,

- ocenia wydarzenie historyczne i opisuje z pomocą nauczyciela oraz pomocy dydaktycznych,

- zna podstawowe pojęcia historyczne,

- posiada znajomość podstawowej wiedzy faktograficznej,

- próbuje porównywać, selekcjonować i klasyfikować fakty i informacje,

- odczytuje wydarzenia z osi czasu,

- określa wiek zdarzenia i zna ważne daty,

- dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami historycznymi,

- współpracuje z nauczycielem,

- wykazuje minimalną aktywność na lekcji,

- odrabia prace domowe,

- poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń .

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym i wykonuje zadania

   o średnim stopniu trudności i złożoności,

- poprawnie ocenia i opisuje wydarzenie historyczne,

- wykazuje dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych,

- ustnie i pisemnie stosuje terminy i pojęcia historyczne,

- dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów,

- wykazuje się dużą znajomością dat,

- prawidłowo posługuje się osią czasu- nanosi daty, określa wiek itp.

-  poprawnie posługuje się mapą,

- rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł wiedzy,

- efektywnie współpracuje w zespole i dość aktywnie pracuje w grupie,

- bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania historii

   w danej klasie,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, łączy, analizuje i opisuje fakty i wydarzenia

   w oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć historycznych,

- stosuje chronologię i hierarchię treści,

- rozwiązuje samodzielnie problemy, potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty

  i zjawiska historyczne,

- posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, idei, kultury

  materialnej i duchowej oraz problemów społecznych i gospodarczo- politycznych,

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń,

- biegle posługuje się mapą,

- umiejętnie analizuje teksty źródłowe,

- umie bronić swoich poglądów, a także potrafi dochodzić do porozumienia w kwestiach

  spornych,

- wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- w wysokim stopniu opanował treści programowe, rozszerzając swoją wiedzę o wiadomości

  wykraczające poza granice danej klasy,

- umie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabytą wiedzę,

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania.

 

   Warunkiem uzyskania oceny celującej semestralnej oraz końcowo rocznej jest posiadanie przez ucznia najwyższych ocen ze sprawdzianów  6 oraz 5!

    Ocena semestralna i końcowo rocznej jest efektem pracy i nauki ucznia podczas całego semestru

                                                                           KONTRAKT Z UCZNIAMI

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami WSO ze szczególnym zwróceniem uwagi na szacunek ucznia do przedmiotu oraz odpowiednie zachowanie na lekcji.
 2. Każdy uczeń zna kryteria oceniania.
 3. Przedmiotem oceniania są rożne formy aktywności uczniów.
 4. Pisemne prace- sprawdziany są obowiązkowe.
 5. Sprawdziany podsumowujące poszczególne działy, poprzedzone są lekcją powtórzeniową z podaniem zakresu materiału. Zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Jeżeli uczeń nie był na sprawdzianie z przyczyn losowych obowiązek napisania lub zaliczenia odpowiedzią ustną (sposób zaliczenia określa nauczyciel) w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły.
 7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną, dobrą  w ciągu dwóch tygodni. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. Ten sam sprawdzian można poprawiać tylko  raz.
 8. Podczas poprawy i pisania sprawdzianów w drugim terminie obowiązują te same kryteria, co w pierwszym terminie.
 9. Kartkówki ( 10 - 15 min. ) obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji.

       Ta forma kontroli wiadomości może być niezapowiedziana.

 1. Wszelkie sprawdziany i inne prace pisemne nauczyciel przechowuje w teczce do końca roku szkolnego.
 2.  Rodzic i uczeń w każdej chwili ma prawo wglądu do sprawdzianów.
 3. Odpowiedzi ustne - co najmniej 1 w każdym semestrze. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z dwóch ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.
 4. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić brak przygotowania do zajęć- nie dotyczy to ustalonych wcześniej sprawdzianów oraz zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych.
 5. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Jednak uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki i wiadomości z lekcji, na których był nieobecny.
 6. Uczeń otrzymuje minusy za brak przygotowania do zajęć. Za trzy krotne nieprzygotowanie do lekcji (3 minusy) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń,

      w którym powinny znajdować się zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac   domowych. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie.

 1. Uczeń otrzymuje w ciągu semestru przy  jednej godzinie tygodniowo- przynajmniej dwie oceny, przypadku dwóch godzin tygodniowo minimum cztery oceny.
 2. Oceny semestralnej oraz końcowo rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, największe znaczenie ma ocena ze sprawdzianów, w drugiej są kolejności odpowiedzi ustne. Pozostał oceny mają charakter wspomagający!
 3. Ocena semestralna i końcowo rocznej jest efektem pracy i nauki ucznia podczas całego semestru oraz roku szkolnego.

 

Ewaluacja PSO

PSO podlega ewaluacji. Zmiany w PSO mogą być wprowadzone od nowego roku szkolnego. Przedmiotowy system oceniania jest modyfikowany corocznie, co jest wynikiem ewaluacji, a także zmian w rozporządzeniach.

 

Dodatkowe informacje